SoSuperSam + 143 Soundsystem
Schimanski

SoSuperSam + 143 Soundsystem

Schimanski
$15.00 - $25.00
Ages 21+
Schimanski Presents: SoSupersam + 143 Soundsystem

Schimanski Presents: SoSupersam + 143 Soundsystem

21+

VIP@schimanskipresents.com

Venue Information:
Schimanski
54 N 11th St
Brooklyn, NY, 11249